Arama

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Okula başlama, aile hayatında çok önemli ve heyecan verici bir olaydır.Tıpkı ilk
sözcüklerin söylenmesi,ilk adımın atılışı gibi okul formaları ve çantalarıyla çocuklarının
okula gidişini görmek anne babalara mutluluk verir.Mutluluğun yanı sıra endişe ve kaygı da
yoğun yaşanan duygulardır.Özellikle son yıllarda ailelerin okul seçimi ile ilgili bilinçli
hareket ettikleri gözlemlenmektedir.
Okula hazırlık dönemini tamamlamış başka bir deyişle okul olgunluğuna erişmiş bir
çocuk bile olsa okuldaki çeşitli faktörlerden etkilenerek ruh sağlığı bozulabilir.Ya da tam
tersi okuldaki uygun koşullar okula hazırlanmamış bile olsa çocuğun ruh sağlığını olumlu
etkileyebilir.
2.2.1.Öğretmen
Resim2.1:Çocuk için öğretmen anne baba gibidir
Resim 2.2: Öğretmen anne babalık yapmasa da anne baba ruhu taşımalıdır.
Çocuğun aileden sonra ilk sosyal çevresini oluşturan okulda, öğretmen anne baba
gibidir. Bir süre sonra anne babadan önde gelir.”Annem babam her şeyi bilir” düşüncesinin
yerini “Öğretmen en doğruyu bilen ve yanılmayandır “düşüncesi alır.
Daha önce anne babası ile özdeşim kuran çocuk artık öğretmeniyle özdeşleşir, onu
model alır. Öğretmenini seven çocuk okula istekli gider, görev ve sorumluluklarını yerine
getirir. Bu durum okul başarısını ve uyumunu olumlu yönde etkiler. Daha sonraki öğrenim
yaşantılarına sağlam ve güvenli bir temel oluşturur.
23
Öğretmen bilgi verme ve öğrenim sürecini yönetme, sınıf içi düzen ve disiplini
sağlamakla da sorumludur.
Eğer yapabilirsen, ona kitapların mucizelerini öğret.
Fakat ona sessiz zamanlar da tanı
Gökyüzündeki kuşların, güneşin altındaki arıların,
Ve yemyeşil yamaçtaki çiçeklerin ebedi gizemini düşünebileceği…
Okulda hata yapmanın, hile yapmaktan çok daha onurlu olduğunu öğret ona.
Abraham Lincoln’un oğlunun öğretmenine yazdığı mektuptan
Çocuk İçin İyi Bir Öğretmenin Özellikleri Şunlardır:
İyi bir öğretmen öncelikle çocuğun ruh sağlığının önemine inanmış olmalıdır.
Böyle bir öğretmen öğrencilerine güven verir, öğrencileri yarışa sokmaz,
çalışkan, tembel sınıflandırması yapmaz, başarısız öğrencilerini de destekler.
Grubun uyumunu sağlamalı, her öğrenciyi bu uyum içinde etkin, yaratıcı, mutlu
ve başarılı bir birey olmaya yönlendirmelidir.
Sınıfta bütünlüğü sağlarken sevgi temeline dayalı bir saygı oluşturmalıdır.
Sadece bilgi veren kişi olmak yerine çağın gereklerine ayak uydurabilen,
öğrenciyi bilgiyi araştırmaya yönelten, öğrenme araştırma ve incelemesine
rehberlik eden bir birey olmalıdır.
Öğretmen, çocuğun kişiliğinin oluşumunu ve gelişimini biçimlendiren insan
olduğunu unutmamalıdır. Çocuklara model olduğunu düşünerek tutarlı ,dengeli
dürüst , adaletli davranmalıdır .
Resim2.3:Öğretmen güler yüzlü olmalıdır. Resim2.4:İletişimde gözkontağı ve seviye önemlidir
24
Gülümsemek için sadece 12 kasa
ihtiyacımız var;
Oysa kaşlarımızı çatmak için 103 kası çalıştırmamız
gerekiyor.
2.2.2. Program
Her ülkede eğitim sisteminin görevi, toplumsal yaşamı her yönde destekleyecek
(sosyal, kültürel, teknolojik, bilimsel ekonomik) nitelikli insan gücü yetiştirmektir. Eğitim
programları bireylerin ve dolayısıyla toplumun bu ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde
düzenlenmelidir.
Eğitim programları bu genel amaca hizmet ederken, sadece bilgi yüklü çocuklar
yerine yaşamda kendi ayakları üzerinde durabilen, ruh sağlığı yerinde,mutlu ,uyumlu
çocuklar yetiştirmeyi hedef almalıdır.
Bu amaçlara ulaşabilmek için okulların eğitim programlarının niteliği çok önemlidir.
Eğitim programları:
Çocukların tüm alanlardaki gelişimlerini destekleyecek nitelikte olmalıdır.
Program, çocukların ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarabilmeli ve doğru mesleki
yöneltme sağlayabilmelidir.
Öğrenci merkezli olmalı, öğrenci öğrenme sürecinde pasif değil, aktif ve
katılımcı olmalıdır.
Teknolojik gelişmeler programa yansıtılmalı, öğretmen ve öğrencilerin
teknolojiden yararlanması sağlanmalıdır.
Dersler arasındaki ve bir üst sınıfta okutulacak dersler arasındaki ilişkiler göz
önünde bulundurulmalıdır.
Öğrenmenin sadece sınıf içinde değil, dışarıda da gerçekleşebileceği dikkate
alınmalıdır. Sınıf dışı öğrenme deneyimlerine fırsat veren, sınıf içi ve sınıf dışı
öğrenmeleri bütünleştirebilen nitelikte olmalıdır.
Programda kulüp çalışmalarına yeterince yer verilmeli ve öğrencilerin ilgi ve
istekleri doğrultusunda katılımları sağlanmalıdır.
Günlük ve haftalık ders programları yapılırken derslerin ağırlığı ve ilgi
çekiciliği göz önüne alınmalıdır. Bu öğrencinin uyumunu kolaylaştırır, ruh
sağlığını olumlu etkiler ve çocuğu başarılı kılar.
Ülkemizde Avrupa Birliğine uyum amacıyla birçok alanda olduğu gibi eğitim
programlarında da değişiklikler ve yeni düzenlemeler yapılmıştır. Yeni ilköğretim
programları 2005–2006 öğretim yılından itibaren uygulamaya konmuştur.
25
2.2.3.Fiziksel Şartlar
Eğitim - öğretim etkinlikleri ile okulun binası, yerleşim düzeni arasında önemli bir
ilişki vardır. Okul bireyin bilgi donanımını sağlarken fiziksel koşullarını en iyi şekilde
düzenleyebilmelidir. Buna göre:
Okulun ısıtılması, ışıklandırılması, havalandırılması, masa sıra tahta gibi
gereçler çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olmalıdır. Özellikle
sınıfların doğru ışıklandırılması öğrencinin dersi izlemesinde en önemli
etkenlerdendir.
Resim2.5:Sınıftaki araç gereçler
Resim 2.6 :Öğrencilerin ders dışı etkinlikleri olmalıdır. Çocukların ihtiyacını
karşılayabilmelidir.
Okulda öğrencilerin boş zamanlarını yararlı değerlendirecek kütüphane, spor
salonu, konferans salonu gibi komplekslerin bulunması gerekir. Bu alanların her
zaman öğrencilerin kullanımına açık olması sağlanmalıdır.
Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmesine olanak sağlayacak yeterli
donanımlarının olması gerekir. Fen laboratuarı, yabancı dil laboratuarı bilgi ve
teknoloji sınıfları, internet erişim sitesi gibi. Bu birimlerin sürekli
güncelleştirilmesi gerekir.
26
Resim2.7:Okullarda teknoloji sınıfları olmalıdır
Resim2.8:.Okul bahçesi yeterli büyüklükte olmalıdır
Okulun genel temizliğine özen gösterilmeli, özellikle çocukların sağlığını
doğrudan etkileyen kantin ve tuvaletlerin hijyenik temizliği sağlanmalıdır
Okul çocuklarının, çok hareketli ve enerji dolu oldukları düşünülerek okul
merdiven ve koridorlarının uygun genişlikte yapılması korkuluklarının olması,
tehlikelere karşı güvenli bir ortam sağlanması gerekir.
Okullarda engelli öğrencilerin varlığı düşünülerek gerekli önlemler
alınmalıdır.(Tekerlekli sandalyeler için basamaksız bölümler, özel masa ve
sıralar gibi.
Sınıflar öğrenci sayıları göz önüne alınarak düzenlenmeli, kalabalık sınıflarda
eğitim kalitesinin düşeceği ve çocukların ruhsal açıdan olumsuz etkileneceği
unutulmamalıdır. Kalabalık sınıflarda öğrencinin kendini ifade edebilmesi
güçleşir, öğretmen; öğrencilerinin bireysel özelliklerinin farkına varamaz.
Kalabalık sınıflarda yüklü bir programı uygulamak yükümlülüğü olan
öğretmenin çocukları tüm gelişim alanlarında desteklemesi oldukça güçtür.
27
Resim 2.9 : Kalabalık sınıflarda öğretmen çabalarına rağmen eğitim kalitesi düşebilir.
Öğrenciler, okullarında kendilerine sağlanan imkanları korumaları ve doğru
kullanmaları konusunda bilinçlendirilmelidir. Bu konuda önce aileler sonra öğretmen ve okul
yönetimi gerekli tedbirleri almalıdır.
Etkinlik: Okul fiziki koşulları ile ilgili araştırma.
Yakın çevrenizde bir okul belirleyiniz.
Okulu fiziki özellikleri yönünden inceleyiniz. Bir form hazırlayınız.Formunuzda
değerlendirme kriterleri belirleyiniz.
-Okul binası kaç katlıdır?
-Yeterli büyüklükte bahçesi var mıdır?
-Bahçede spor alanları mevcut mudur?(Basket,voleybol sahası gibi.)
-Bahçe korumalı mıdır?(Duvarla çevrili mi,güvenlik var mı?)
-Okulun dış görüntüsü estetik mi?(Boyası ,camları çerçeveleri vb.bakımlı mı?)
-Okul koridorları uygun genişlikte midir?
-Merdiven genişlikleri yeterli midir?
-Engelli öğrencilerle ilgili tedbirler alınmış mıdır?
-Sınıflar yeterli büyüklükte midir?
-Sınıfların aydınlatma ve havalandırma düzeni yeterli midir?
-Sınıf mevcutları uygun mudur?
-Sınıf içi donanımları çocuklar için uygun ve yeterli midir? (Masa, sıra,yazı
tahtası,panolar,tv,video,bilgisayar vb.)
-Okulun bilgisayar laboratuvarı var mıdır?(İnternet olanağı)
-Okulun fen laboratuarı var mıdır?
-Okulun kütüphanesi var mıdır?
-Okulun konferans salonu var mıdır?
-Okulun tuvaletleri temiz midir?
-Okul kantini temiz ve düzenli midir?
28
Yaptığınız araştırma sonuçlarını düzenleyiniz, rapor haline getiriniz. Okul idaresinden
izin alarak fotoğraflar çekiniz. Çalışmanızı sınıfta sununuz.Arkadaşlarınızın çalışmaları ile
karşılaştırınız. İyi örnekleri ve olumsuz olanlarını değerlendiriniz.
2.2.4.Yönetim ve Disiplin
Yönetim
Okullarda eğitim programları doğrultusunda eğitilecek olan öğrencilerdir.Tüm okullar
öğrenciler var olduğu için vardır.Bu nedenle okul yönetiminin odak noktası öğrenciler
olmalıdır.Okul yöneticileri,öğrencilerin ruh sağlığını koruyacak ve geliştirecek en sağlıklı
eğitim ortamını oluşturmalıdır.
Okul yönetiminden birinci derecede sorumlu olan okul müdürüdür. Okul müdürü
yardımcılarıyla birlikte okulun işleyişi ile ilgili ağır sorumluluklar ve görevler almışlardır.
Okul yöneticilerinin özellikleri:
• Öncelikle kendi ruh sağlıkları yerinde olmalı, kendisiyle ve etrafındaki insanlarla
barışık, insanı ve işini seven bir birey olmalıdır.
• Çocuk, ergen ve yetişkin psikolojisi konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip
olmalıdır.
• Programların hazırlanması, uygun teknolojilerin ve yöntemlerin seçimi
konusunda bilgili olmalıdır.
• Sorunları en kısa ve etkili bir biçimde çözebilmelidır.
• Öğretmen veli öğrenci ilişkilerine ve görüşlerine önem vermelidır.
• Değişimlere açık olmalı, öğretmenden daha çok öğrenmeye istekli olmalıdır.
• Okulu ileriye götürecek kararlar alabilmelidir.
• Vicdani sorumluluğu gelişmiş,kültürel değerlere önem veren kişiler olmalıdır.
Şekil2.1:Disiplin öğrencinin kendini kontrol edebilmesidir

Benzer Yazılar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum yaz...

İsim :